Všeobecné obchodní podmínky pro používání aplikace měsíčník Reportér

Souhlas s podmínkami

Tím, že uživatel  vstoupí do aplikace  Magazín Reportér pro zařízení Apple a následně ji užívá, potvrzuje, že se řádně seznámil s podmínkami pro její použití a souhlasí s nimi.  Jakékoliv porušení stanovených podmínek může mít za následek ukončení veškerých oprávnění souvisejících s užíváním aplikace, a to bez náhrady.
 

Autorská práva 

Aplikace a  obsah aplikace  jsou chráněny autorským zákonem. 
Společnost  Reportér magazín, s.r.o., se sídlem Truhlářská 1103/15, 110 00 Praha 1, Česká republika • IČ: 2975831 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 225 729, ID datové schránky ea9hynb, je výhradním  nositelem majetkových autorských práv a provozovatelem aplikace Magazín Reportér pro zařízení Apple 
Provozovatel aplikace je rovněž výhradním nositelem majetkových  autorských práv k veškerému obsahu aplikace,  včetně textových, obrazových částí a jiných prvků  zařazených do  obsahu. 
Uživatel  se po  nainstalování aplikace nestává jejím  vlastníkem,  ale provozovatel  mu prostřednictvím služby  AppleStrore poskytuje oprávnění k použití,  a sice  jen  pro případ  osobního a nekomerčního využití.   Užití obsahu  přichází v úvahu je v případech stanovených autorským zákonem (např. § 30 a násl. zákona č. 121/2000 Sb.).  Jakékoli užití (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti apod.)  nad rámec osobního užití a zákonných licencí  je možné   jen se souhlasem provozovatele. 
 

Poskytování služeb 

Provozovatel aplikace neodpovídá za správnost a úplnost informací uveřejněných prostřednictvím aplikace a je oprávněn provádět změny informací, které aplikace obsahuje. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním aplikace. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím aplikace, včetně  reklamních bannerů umístěných v aplikaci.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách www.reportermagazin.cz či v aplikaci, s výjimkou těchto všeobecných  podmínek pro užívání aplikace, nemá povahu žádného právního jednání směřujícímu ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.
Předplatné Magazínu Reportér poskytnuté prostřednictvím aplikace Magazín Reportér se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatné Magazínu Reportér.
 

Osobní údaje 

Přístup k aplikaci Magazín Reportér může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.    Provozovatel bude v takovém případě se získanými  údaji nakládat   v souladu s právní úpravou. 
Tyto podmínky  je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel.  Podmínky a právní omezení používání aplikace jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění.
 

Podporované prohlížeče

Pro webovou verzi Magazínu Reportér garantujeme použití prohlížečů:
Chrome 14 a novější
Firefox 3.6 a novější
Internet Explorer 9 a novější
Safari 5.1 a novější
Opera 12.16 a novější